Anton Paar

Anton Paar

   
Denzitometar                      Reometar                              Refraktometar                    Viskozimetar

 

Laboratorijski Instrumenti              Procesni Instrumenti                       Automatika & Robotika

Anton Paar ima dugu                         Anton Paar je vaše rešenje za                Anton Paar dizajnira automatizovana
istoriju proizvodnje                            kontrolu i praćenje procesa                   rešenja prilagođena potrebama
visoko kvalitetnih                               proizvodnje. Portfolio obuhvata            korisnika, od prve ideje do gotovog
laboratorijskih merača                      senzore gustine i koncentracije             rešenja: Sistemi za uzrokovanje za
gustine, refraktometara,                  inline refraktometre, procesne             automatizaciju pojedinačnih
polarimetara, reometara,                viskozimetre i senzore za merenje         uređaja, robotskih sistema za
viskozimetara i instrumenata         u tečnostima rastvorenih gasova            upravljanje reometrima i platforme
za karakterizaciju materijala.          CO2 i O2.                                                         za automatizaciju većeg broja instrumenata.