Anton Paar

Anton Paar

   
Denzitometar                      Reometar                              Refraktometar                    Viskozimetar

 

Laboratorijski Instrumenti              Procesni Instrumenti                       Automatika & Robotika

Anton Paar ima dugu                         Anton Paar je vaše rešenje za                Anton Paar dizajnira specijalna
istoriju proizvodnje                            kontrolu i praćenje procesa                    automatizovana rešenja od ideje
visoko kvalitetnih                               proizvodnje. Portfolio obuhvata            do proizvodnje automatskih
laboratorijskih merača                      senzore gustine i koncentracije             uzorkivača za automatizaciju
gustine, refraktometara,                  inline refraktometre, procesne              pojedinih uredjaja pomoću
polarimetara, reometara,                viskozimetre i senzore za merenje         robota upravljanje reometrima
viskozimetara i instrumenata         u tečnostima rastvorenih gasova            i platformama za automatizaciju
za karakterizaciju materijala.          CO2 i O2.                                                         više instrumenata.