Netzsch

NETZSCH

                         
DSC-diferencijalno skenirajući kalorimetar                                                      STA-simultana termijska analiza
primenjiv u mnogim industrijama:                                                                       i termogravimetrija
metalurgija, hrana, polimeri…

                                                                                    
TMA-termomehanička analiza                                                                             DIL-dilatometrijska analiza
određivanje koeficijenta širenja                                                                           određivanje koeficijenta širenja
i skupljanja po Y-osi.                                                                                                 i skupljanja po X-osi.

                                                         
Kuplovani sistem STA-TG-MC                                                                              DEA-dielektrična i termijska analiza