Anton Paar

Anton Paar

   
Denzitometar                    Reometar                         Refraktometar                  Viskozimetar

Laboratorijski Instrumenti Procesni Instrumenti         Automatika & Robotika

Anton Paar ima dugu                         Anton Paar je vaše rešenje za                Anton Paar dizajnira automatizovana
istoriju proizvodnje                             kontrolu i praćenje procesa                     rešenja prilagođena potrebama
visoko kvalitetnih                                proizvodnje. Portfolio obuhvata              korisnika, od prve ideje do gotovog
laboratorijskih merača                        senzore gustine i koncentracije              rešenja: Sistemi za uzrokovanje za
gustine, refraktometara,                     inline refraktometre, procesne                automatizaciju pojedinačnih
polarimetara, reometara,                    viskozimetre i senzore za merenje         uređaja, robotskih sistema za
viskozimetara i instrumenata              u tečnostima rastvorenih gasova           upravljanje reometrima i platforme
za karakterizaciju materijala.              CO2 i O2.                                                za automatizaciju većeg broja instrumenata.

                             

 

 

 

Važna informacija

Obaveštavamo Vas da je proizvođač “Anton Paar” od 8. februara 2018 pripoijo Quantachrome Instruments, USA