MC Labor

Politika privatnosti

Kompanija MC Labor d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: MC Labor), kontakt: Dobanovačka 101, 11080 Zemun, Srbija, adresa e-pošte: office@mclabor.co.rs poštuje privatnost naših korisnika i obavezuje se da će pažljivo štititi podatke prikupljene putem popunjavanja obrazaca na mreži u skladu sa važećim zakonom (Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 87/2018) od 13.11.2018. i Uredba (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i saveta od 27. aprila 2016. – GDPR).

Na određenim mestima na našoj veb lokaciji i/ili društvenim mrežama, korisnici nam mogu dobrovoljno poveriti svoje lične podatke (ime, adresu, adresu e-pošte itd.). MC Labor koristi i čuva lične podatke sve do završetka procesa koji je bio svrha za njihovo prikupljanje ili do povlačenja saglasnosti. Odgovarajućim tehničkim i organizacionim postupcima za obezbeđivanje ličnih podataka, sprečićemo neovlašćen pristup ličnim podacima ili njihovo objavljivanje.

U slučaju da je korisnik popunio obrazac za kontakt na našoj veb lokaciji i/ili društvenim mrežama, navedene informacije koristićemo samo u svrhu korespondencije. Nažalost, ukoliko korisnik ne želi da nam pruži podatke za kontakt, nećemo moći da odgovorimo na njegovo pitanje.

U slučaju da korisnik prihvati da prima naše biltene, slaćemo ih na njegovu adresu e-pošte sve do otkazivanja. Klikom na vezu za odjavljivanje koja se nalazi na dnu svakog pristiglog biltena, korisnik može u bilo koje vreme da otkaže njegov prijem. Korisnik takođe može u bilo koje vreme da otkaže prijem biltena slanjem poruke na adresu e-pošte: office@mclabor.co.rs sa naslovom: „GDPR – MC Labor – Zahtev“.

Korisnik može u bilo kom trenutku da zahteva od MC Labor-a pristup svojim podacima i njihovu ispravku (sa tim u vezi i ograničenje obrade ili brisanje njegovih ličnih podataka, uključujući sve rezervne kopije ukoliko postoje (što se ne primenjuje na podatke neophodne za sprovođenje ugovora, za vreme trajanja tog ugovora). Korisnik može u bilo kom trenutku povući datu saglasnost za obradu ličnih podataka ili staviti prigovor na korišćenje njegovih podataka u svrhu direktnog marketinga. Da bi to učinio, korisnik treba poslati obaveštenje sa naslovom/tekstom: „GDPR – MC Labor – Zahtev“ na našu adresu e-pošte: office@mclabor.co.rs ili poštom na adresu: Dobanovačka 101, 1108 Zemun, Beograd, Srbija. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade podataka koja je izvršena na osnovu saglasnosti pre njenog otkazivanja.

Company MC Labor d.o.o. Beograd (in further text: MC Labor), contact: Dobanovacka 101, 11080 Zemun, Serbia, e-mail: office@mclabor.co.rs, respect privacy of our users and commits to carefully manage data collected via forms online, in accordance with current legislation (Law on Personal Data Protection („Sluzbeni glasnik RS“, no. 87/2018) and EU directive 2106/679 of European Parlament from 27.04.2016 – GDPR).


On some places on our website and/or social networks, users can voluntarily leave their personal data (name, address, email etc…). MC Labor uses and protects personal data until the completion of the process that was the purpose for their collection or until the withdrawal of consent. With appropriate technical and organizational procedures for securing personal data, we will prevent unauthorized access or their publication.


In case that user fulfilled contact form on our website and/or social networks, information given will be used only for further correspondence. Unfortunately, if user do not want to leave us contact information, we could not answer on questions asked.


In case that user accepts our e-mail newsletters, we will send it to his email address until subscription cancellation. By clicking to cancellation link, which is found on each email sent, user can cancel his subscriptions anytime.  User can also cancel his newsletter subscription by sending email to office@mclabor.co.rs address with subject: “GDPR – MC Labor – Request”.


User can, anytime, request from MC Labor access to their personal data and their correction, including limitation of data access or removal their data, including all copies and backups if they exist (which is not applicable on data necessary for fulfilling the contract, during contract duration). User can, anytime, withdraw his consent to the processing of personal data or object to the use of his data for direct marketing purposes. To do that, user can send notice with subject: “GDPR – MC Labor – Request” on our email address: office@mclabor.co.rs or by mail on our address: Dobanovacka 101, 11080 Zemun, Belgrade, Serbia. Withdrawal of consent does not influence data processing performed before consent cancellation.

Radno vreme

Ponedeljak: 08:00h-16:00h
Utorak: 08:00h-16:00h
Sreda: 08:00h-16:00h
Četvrtak: 08:00h-16:00h
Petak: 08:00h-16:00h
Subota: Zatvoreno
Nedelja: Zatvoreno
Anketa zadovoljstva kupaca

Adresa

Dobanovačka 101, Beograd
11080 Zemun

Kontaktirajte nas!

office@mclabor.co.rs
011-4094-436
011-4094-423
011-2131-960